โครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในวันที 28 กรกฎาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

การฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์คว …
Continue reading การฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มอบหน้ากาก Face shieid และหน้ากากอนามัย

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค …
Continue reading มอบหน้ากาก Face shieid และหน้ากากอนามัย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 6 เดือน)

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

คณะผู้ตรวจแนะนำจากสารวัตรทหาร ค่ายพรมโยธี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ๑ปี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงานขอ …
Continue reading ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)