ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน อบต.โคกปีบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567

อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปล …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567

อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 …
Continue reading ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นทุจริต อบต.โคกปีบ

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_compress …
Continue reading คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การยื่นแบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์ารบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ใสสะอาด 2567” และ “‘งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

“พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระคติธรรม” ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “พระคติธรรม ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ …
Continue reading รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ของนางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

“พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระคติธรรม” ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “พระคติธรรม ผู้ใหญ่ย่อมหมายถึงผู้มีปัญญา”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566