ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับเครื่องสูบน้ำหัวพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9069 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

การแปรรูปอาหารมะกรูดแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนสาย บริเวณด้านหน้า องค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้กับปนะชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายเคลือบสารเคมี สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเลี้ยงไก่ไข่-ทำง่าย-รายได้ดีจริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

อาชีพเพิ่มรายได้ “การเลี้ยงไก่ไข่” ทำง่าย รายได้ดีจริง …
Continue reading การเลี้ยงไก่ไข่-ทำง่าย-รายได้ดีจริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 64

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

5.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คน้ำยาแอร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.อบต.จ_compressed (2)

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต …
Continue reading โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน มิถุนายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

5.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

“บันได 4 ขั้น” ทางเลือก ทางรอดของเกษตรยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19