รายงานสรุปผลการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Scan2021-04-20_100836

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Scan2021-04-20_100309

แผนการพัฒนาพนง.ส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2564-2566

แผนการพัฒนาพนง.ส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2564-2566_compres …
Continue reading แผนการพัฒนาพนง.ส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2564-2566

โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นา …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดผ้าไตร สำหรับโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

1889_1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คน้ำยาแอร์ จำนวน 11 เครื่อง

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2563

Scan2021-03-15_150151

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

ไตรมาส4 ปี63

โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต/ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Scan2021-04-20_100545

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เกี่ยวกับการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Scan2021-04-20_100431

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๓

Scan2563-10-09_095206

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

Scan2021-03-18_141536