ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ITA

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย &# …
Continue reading โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุ …
Continue reading โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Scan2021-03-15_151042

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดควบคุมและเข้มงวด

แบบคำร้องในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดควบคุม

โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ยาสามัญป …
Continue reading โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้สนันสนุนงบประมาณในการดำเ …
Continue reading โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  น …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นาย …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศ