แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Scan …
Continue reading แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ปฏิทินการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จากกรมบัญชีกลาง (โอนเข้าบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่2) (เดือนม.ค.63-มี.ค.63)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที …
Continue reading แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่2) (เดือนม.ค.63-มี.ค.63)

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบให้นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในระดับดี (A) ให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญชวน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปปละประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

Scan2021-03-18_145227

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบป …
Continue reading ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ววนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

Scan2563-06-11_100315

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562