โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้สนันสนุนงบประมาณในการดำเ …
Continue reading โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  น …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นาย …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

Scan2021-03-15_160813

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

Scan2021-03-16_095810

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

Scan2021-03-15_151549

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-15_161019

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-16_100033