กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ปี 2563

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2 …
Continue reading การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ เป็นประธานประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบร่วมกับสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ …
Continue reading รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้ราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2563 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบป …
Continue reading ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2563 (คะแนน SAR)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส้วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ประจำปี 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2562