รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี256 …
Continue reading รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 12 เดือน)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบออกพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ในครั้งนี้ นายประยูร เหลืองทอง รองนายก อบต.โคกปีบ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วยตนเอง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ITA2562

เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนหน้าอำเภอ เส้น 319

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนเส้น 319

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)

ไตรมาสที่ 4

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน2562

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ …
Continue reading รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน2562 – กันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)