เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนหน้าอำเภอ เส้น 319

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนเส้น 319

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)

ไตรมาสที่ 4

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน2562

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ …
Continue reading รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน2562 – กันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

Scan2563-06-10_134352

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กันยายน 2562

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบป …
Continue reading ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง   การรณรงค์มาต …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

รายงานสุรปผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Scan2563-06-17_102452

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) (เดือนต.ค.62-ธ.ค.62)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที …
Continue reading แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) (เดือนต.ค.62-ธ.ค.62)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562