แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขององค์การ …
Continue reading แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก งานปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ …
Continue reading โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการดำเนินการและจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐานการให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน2561)