ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (เดือน ธันวาคม)

เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ …
Continue reading รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการวางท่อเมนประปา ต่อจากท่อประปาหมู่บ้านหนองเรือ – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต …
Continue reading รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการดำเนินงาน …
Continue reading แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

งบแสดงฐานะการเงิน. ณ วันที่ 29 กันยายน 2560