แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  ประกาศใช้แผนการดำเ …
Continue reading แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ประจำปี 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการ “พยุงธรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading โครงการ “พยุงธรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2560

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ Scan2563- …
Continue reading กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลอง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช