จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานสามด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ …
Continue reading แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบลโคกปีบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ผลการตรวจประเมินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส้วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2560 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข้าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร