ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมแ …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รับชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย2560

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รับชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมแ …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เอกส …
Continue reading ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560 ง …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

1326_1

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560 จดหมายข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559 …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิากยน  25 …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามั …
Continue reading การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ