คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโบราณสถานศรีมโหสถ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 ประจำเดือนกันยายน …
Continue reading สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2558

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1.ประจำเดือนสิงหาคม …
Continue reading สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี โรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภา …
Continue reading ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง คู่มือบริการประชาชน

ประกาศ  เรื่อง  คู่มือบริการประชาชน

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ 1-2558 img026 img028 img027

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ