ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาวประยุกต์ สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโซล่าเซล์ ขนาด 550 วัตต์ จำนวน 3 แผง ติดตั้งปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว750 วัตต์ ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (สำหรับโครงการสูบส่งน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 อันเนื่องจากภัยแล้ง ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า ขนาดความสูง 8 เมตร จำนวน 7 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 และวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3054 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง