ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นา …
Continue reading ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับไฟไหม้ที่บ่อขยะหมู่ที่ 9 โดยได้แจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้าน

เข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้ที่บ่อขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2563

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้เข้าร่วมเป็นประธานเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หมู่ที่ 9 ณ ศาลาวัดศรีมโหสถ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ปฏิทินการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จากกรมบัญชีกลาง (โอนเข้าบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบให้นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในระดับดี (A) ให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญชวน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป