คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ เริ่มเดินรณรงค์จากหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถถึงสี่แยกโคกปีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญชวน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

หารือเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์/พัฒนาเมืองศรีมโหสถ และกลุ่มโบราณสถานสระมรกต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก งานปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  นายประยูร  เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  นายใกล้รุ่ง  แย้มโอศฐ ผู้อำนวยการสระมะเขือ  นายธีระ  ศรีมงคล  ผู้ใหญ่บ้านสระมะเขือ  หมู่ที่ 1  พนักงานส่วนตำบลและชาวบ้านสระมะเขือจิตอาสาทุกท่าน  ได้ร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  ณ โรงเรียนสระมะเขือ

ชาว อบต.โคกปีบ รักสุขภาพ และรักษ์โลก ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้ภาชนะโฟม

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล  ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ