เข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้ที่บ่อขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2563

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้เข้าร่วมเป็นประธานเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หมู่ที่ 9 ณ ศาลาวัดศรีมโหสถ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ปฏิทินการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จากกรมบัญชีกลาง (โอนเข้าบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบให้นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในระดับดี (A) ให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญชวน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ สระแก้วสระขวัญ ร่วมกับอำเภอศรีมโหสถและส่วนราชการต่าง ๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563