ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศ

Выразаць Куш на афіцыйным сайце онлайн казіно Vavada Беларусь!

Онлайн-казіно Вавада – павадыр ў свет слотаў казіно і з …
Continue reading Выразаць Куш на афіцыйным сайце онлайн казіно Vavada Беларусь!

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 แลหมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คุณทราบหรื …
Continue reading รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นา …
Continue reading ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับไฟไหม้ที่บ่อขยะหมู่ที่ 9 โดยได้แจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้าน

เข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้ที่บ่อขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี