องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Sep 25, 2019

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี...

อ่านเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562...

Oct 31, 2018

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...

Sep 7, 2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูลเบื้องต้น 1 ส่วนที่ 1 คำแถลง (2) รายละเอียดคำแถง 3 รายละเอียดประมาณการรายรับ 4 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 5 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล 6 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 7 รายละเอียดบันทึกแบ่งตามด้าน 8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 9 รายงานประมาณการรายรับ 10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 11 รายงานประมาณการรายจ่าย 12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 13 ข้อบัญญัติงบประมาณ 14                      ...

อ่านเพิ่มเติม