ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564_compressed

งบเสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑

งบเสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  ณ  วันที …
Continue reading งบเสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

งบแสดงฐานะการเงิน. ณ วันที่ 29 กันยายน 2560