รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ …
Continue reading รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ilovepdf_merged

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕ …
Continue reading รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงาการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น วันที่ 25 เดือนมกราคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน2561)

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่26 เดือนตุลาคม 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การติดตามและปร …
Continue reading ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559