เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐