แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)

คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

Scan2563-06-12_094027_compressed

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ …
Continue reading แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส้วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -พ.ศ.2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ระยะ 5 ปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560