มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ …
Continue reading มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพ …
Continue reading มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

Scan2563-04-27_155413

มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน