คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_compress …
Continue reading คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙

คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท …
Continue reading คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการดำเนินการและจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มาตรฐานการให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ