ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การยื่นแบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพงานจัดเก็บรายได้และสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560 จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักร …
Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี โรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภา …
Continue reading ภาษีโรงเรือนและที่ดิน