หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ววนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

Scan2563-06-11_100315

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

Scan2563-06-10_134352

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่้มเติม พ.ศ.2562

Scan2563-06-11_100809

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

การกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานส่วนตำบลที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การกำหนดหลักเก …
Continue reading การกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานส่วนตำบลที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

กำหนดจำนวนวันมาทำงานสายและวันลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดจำนวนวันม …
Continue reading กำหนดจำนวนวันมาทำงานสายและวันลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน