รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน(เม.ย.65-ก.ย.65)

รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564)

เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

Scan2021-04-20_142444

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต/ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Scan2021-04-20_100545

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เกี่ยวกับการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Scan2021-04-20_100431

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

Scan2021-04-20_142334

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี …
Continue reading รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบป …
Continue reading ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2563 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบป …
Continue reading ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2563 (คะแนน SAR)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน2562 – กันยายน 2562)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ผลการตรวจประเมินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560