การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นทุจริต อบต.โคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2566)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567_

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการมุจริตของอบต.โคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการมุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Scan …
Continue reading แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563