ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ณ หมู่ที่ 7 บ้านชำหว้า , โรงเรียนวัดสระมะเขือ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

📌📢📢📢📢 #ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

#ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โคร …
Continue reading 📌📢📢📢📢 #ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำโครงการป้องกันและลด …
Continue reading โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application)

กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชกา …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในัวนที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ …
Continue reading กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบบลโคกปีบ

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบบลโคกปีบ

พ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่สถานศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นา …
Continue reading พ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่สถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสา ณโรงเรียนวัดสระมะเขือ

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นาย …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสา ณโรงเรียนวัดสระมะเขือ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ