ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นา …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย &# …
Continue reading โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุ …
Continue reading โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ยาสามัญป …
Continue reading โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้สนันสนุนงบประมาณในการดำเ …
Continue reading โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  น …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นาย …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในวันที 28 กรกฎาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

การฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์คว …
Continue reading การฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ