ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561

จดหมายข่าว องค์การบริหาร่สวนตำบลโคกปีบ ประจำ ๒๕๖๑

จดหมายข่าว องค์การบริหาร่สวนตำบลโคกปีบ การยื่นและชำระภา …
Continue reading จดหมายข่าว องค์การบริหาร่สวนตำบลโคกปีบ ประจำ ๒๕๖๑

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

โครงการ “พยุงธรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading โครงการ “พยุงธรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 11.สรุปผ …
Continue reading สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

แถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอหวาน และของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 2

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading แถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอหวาน และของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 2

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  วัดสระมะเขือ  ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560