กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กา …
Continue reading กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ณ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบร …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสา ณ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ในวันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายยุทธศักดิ์ …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันที่16 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ น …
Continue reading ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นา …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย &# …
Continue reading โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุ …
Continue reading โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ยาสามัญป …
Continue reading โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563