โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าโครงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3อ.2ส. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองม่วงขาว

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ บ้านทางข้าม หมู่ที่ 5 และบ้านชำหว้า่หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและนายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ออกตรวจเยื่ยมประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งนี้ท่านนายกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางกองชั่งรีบออกสำรวจให้การช่วยเหลือโดยด่วน

รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถน …
Continue reading รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

กำหนดการฉีดวัคซีน ประจำปี 2562

กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุขบ้า วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ …
Continue reading กำหนดการฉีดวัคซีน ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ หัวส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเข้าพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานสระแก้ว ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ถวายน้ำคณะสงฆ์ในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สม …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สัมยแรก

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วันสระมรกต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและคณะผู้บริหาร ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี กับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และพนักงานส่วนตำบลโคกปีบ ได้รับคำสั่งจากนายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ร่วมกับชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดวัดสระมะเขือ

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ร่วมกับคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒