ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2567

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 & …
Continue reading แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

โครงการ “กาชาดรวมใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมถวายน้ำรับพระธุดงค์ รอยต่อจากอำเภอศรีมหาโพธิ รับเข้าสู่อำเภอศรีมโหสถ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ …
Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖

การชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567

อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปล …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567

อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๗

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

มอบวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ