งาน “วันผู้สูงอายุ 2565 สุขสนุก สุขสง่า สุขสงบ” ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

         นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เ …
Continue reading เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ทดสอบอัตราการลุกลามของไฟในแปลงปลูกข้าว แปลงทดลองกับปริมาณเชื้อเพลิง และอัตราการลุกลามการเป็นพื้นที่การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี

ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

      นางพัดชา นามประสิทธิ์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เข้าร่วมในการช่วยเหลือ เหตุเพลิงไหม้ลุกลามบ้านเรือนและร้านค้าประชาชน บริเวณใกล้สี่แยกสัญญาณไฟราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

         เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอ …
Continue reading ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกอง …
Continue reading บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ 1,4,7 และ หมู่ที่ 9

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่ …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

แจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโค …
Continue reading แจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัดชา นามประสิทธิ์ น …
Continue reading การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ …
Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสเนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาและเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕