ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ภดส.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ภดส.3  

สนับสนุนของขวัญ และขนมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบนำรถน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ

กำหนดแผนการป้องกันร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตรวจเช็คอุปกรณ์รถดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้ ที่เกิดจากภัยแล้ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “ชุมชนตำบลโคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี”

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในพื้นที่และวางแนวทางขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน

“พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระคติธรรม” ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “พระคติธรรม ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

บริษัท อีซุซุปราจีนบุรี มอเตอร์เซลล์ จำกัด สนับสนุน กรวยยางจราจร กระบองไฟ น้ำดื่ม และเสื้อสะท้อนแสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ประจำปี 2566