ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแส การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนตามระบบ THAI QM และ TPMap พร้อมตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2565