ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมสาธารณสุข “ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย”

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับรถดับเพลิง ทะเบียน 81 3123 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 3123 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 12 เดือน)

บันทึกผลอีแพลนแนคปี 2565 (12 เดือน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อปรับเกลี่ยขยะ ณ บ่อขยะ อบต.โคกปีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ประจำเดือนมกราคม 2566

การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82 6394 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81 5587 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กนิกส์ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ) จำนวน 1 คัน

ประกาศราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ บก 06

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง