ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.-๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบตระหนักว่า ปัจจุบันมีการ …
Continue reading ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ข้อควรรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสรมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสรมคุณธรรมและความโปร่งใส …
Continue reading รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสรมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงรำวงย้อนยุค สำหรับโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ สำหรับโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ สำหรับโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)

ไตรมาส2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำป …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)