รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ …
Continue reading รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ของนางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

“พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระคติธรรม” ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “พระคติธรรม ผู้ใหญ่ย่อมหมายถึงผู้มีปัญญา”