การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นทุจริต อบต.โคกปีบ

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_compress …
Continue reading คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การยื่นแบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2567