โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๗

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗