ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๗

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานสระแก้ว) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขความเสียจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร หมู่ที่ ๔

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ