โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้สนันสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโคกปีบ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  โดยการดำเนินงานในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ,วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการส่่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น