โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน เพื่อปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งยังสร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการสู่ครัวเรือนชุมชนและสถานประกอบการ พร้อมขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ “ตำบลนมแม่” และพัฒนาองค์ความรู้และ ระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่ได้มาตรฐานในพื้นทีร่ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชน และบุคลากรทุกระดับ  สร้าง สนับสนุน อสม.เชี่ยวชาญยมแม่ในการปรับทัศนคติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องทั้งในและนอกชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๖๓

โครงการตำบลนมแม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓_compressed

ใส่ความเห็น