โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  พร้อมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนปฐมศึกษา และยังส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กปฐมวัย นักเรียนประถมศึกษาให้มีสุขภาพฟัน และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ยะระเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการโรงเรียนสระมะเขือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น