การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ โดยนายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสวนตำบลโคกปีบดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ ๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และชุมชน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ (อบต.โคกปีบ) ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – ๑๙

ใส่ความเห็น