ดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ,5,6,7 และหมู่ที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ได้ลงพื้นที่ดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกปีบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น