คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบลโคกปีบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบลโคกปีบ

แต่งงตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น