คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) องค์การบริหารส้วนตำบลโคกปีบ

 

ใส่ความเห็น